A A A

ZDOLNI NA START - IV edycja

Nabór wniosków  Wysokość stypendium 400 zł brutto miesięcznie (x 12)

Warunki:

1. Uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

2. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w 2013 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1078 zł; w przypadku gdy  członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - nie przekracza 1246 zł.

3. W zakresie sukcesów edukacyjnych uczeń spełnił przynajmniej jeden z warunków:

I. W roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych na podst rozp. MENiS z 29 stycznia 2002r.

II. W roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 uczestniczył w finale ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych na podstawie w/w rozporządzenia.

III. Realizował w roku szk. 2013/14 indywidualny tok nauki i uzyskał średnią przynajmniej 4,6.

IV. Realizował w roku szk. 2013/14 indywidualny program nauki potwierdzony wpisem do świadectwa z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych lub technicznych.

V. Realizował w roku szk. 2013/14 samodzielną lub zespołową pracę naukową pod opieką pracownika naukowego.

Szczegółowe informacje w serwisie  www.zdolni4.kujawsko-pomorskie.pl

Projekty i działania