A A A

Celem projektu jest umożliwienie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki,  uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym oraz stworzenie przestrzeni do nauki i właściwego wykorzystania czasu wolnego. Planowane działania będą obejmować m.in.: opiekę pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, animacyjne na terenie szkoły, udział w wolontariacie, wyjścia na basen czy uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, obejmujące spektakle teatralne, kino, wystawy czy koncerty. 

Rezultatem projektu będzie podniesienie aktywności społecznej uczestników programu oraz promowanie wśród uczniów szkoły i mieszkańców Starówki wzorca aktywnego mieszkańca oraz zorganizowanie pikniku będącego podsumowaniem działań.

 Projekt wpisuje się w cel ogólny 2 LSR - Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także typ projektu 2c - Inne działania wspierające rozwój w zakresie org. społ. lokalnej i animacji społ.

Uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjalna (5 dziewcząt i 5 chłopców), zamieszkująca toruńską Starówkę, pochodząca z ubogich, często wielodzietnych rodzin, posiadająca bardzo trudne warunki do nauki. Ponadto grupa ta charakteryzuje się brakiem komputera, telefonu komórkowego, czy dostępu do Internetu. To grupa dzieci, która ze względu na sytuację finansową, nie uczęszcza na żadne płatne zajęcia pozaszkolne (dlatego wolny czas spędzają na podwórku z rówieśnikami, którzy często mają duże problemy z nauką czy nawet samym uczęszczaniem do szkoły na lekcje). Są to dzieci pozbawione  właściwych wzorców do naśladowania, zdane na siebie, biorą zły przykład z koleżanek, kolegów z podwórka, co przekłada się na słabe wyniki w nauce, a nawet brak uzyskania promocji do następnej klasy. 

 Dzieci takie nie znają ciekawych i twórczych sposobów spędzania czasu, nie wiedzą, w jaki sposób korzystać z otaczającego ich środowiska, nie widzą wzorców. Grupa docelowa często nie jest w stanie odróżnić złego postępowania od tego dobrego. Dlatego też w  ramach projektu poprzez planowane opisane wyżej działania chcemy zaszczepić w uczestnikach poczucie obowiązku, nawyki obyczajowe, poparte pozytywnymi przykładami z otoczenia.

Michał Dąbkowski – koordynator projektu

 

  1. Całkowity koszt projektu – 27 500,00 PLN
  2. Dofinansowanie  - 20.600,00 PLN
  3. Wkład własny  - 6 900,00 PLN
  4. Data podpisania umowy – 21.01.2019 roku
  5. Realizator umowy – Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 Toruń – Grantobiorca, reprezentowany przez  Pana Michała Dąbkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9   87-100 Toruń
  6. Termin realizacji projektu  – 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

 

Projekty i działania