A A A

Rekrutacja XLO

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klas w naszym Liceum w roku szkolnym 2018/2019:

klasa

profil

przedmioty rozszerzone

punktowane przedmioty

A Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna matematyka, fizyka, j. angielski albo informatyka j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka  
B

Matematyczno-Geograficzno-Fizyczna

(klasa dwujęzyczna)

matematyka, j. angielski, fizyka albo geografia j. polski, j. angielski, matematyka, geografia albo fizyka 
C Biologiczno-Chemiczna biologia, chemia j. polski, j. angielski, matematyka, biologia albo chemia
D

Społeczno-Prawna

(klasa dwujęzyczna)

j. polski, historia, wos, j.angielski j. polski, j. angielski, matematyka, historia albo  wos
E

Matematyczno-Lingwistyczna

(klasa dwujęzyczna)

matematyka, j. angielski, II język (francuski albo niemiecki), geografia j. polski, j. angielski, matematyka, II język (francuski albo niemiecki) albo geografia
F Matematyczno-Biologiczna matematyka, biologia, chemia albo j. angielski j. polski, j. angielski, matematyka, biologia albo chemia
G

Biologiczno-Geograficzna

(klasa sportowa)

biologia, geografia, WF, j. angielski j. polski, j. angielski, matematyka, biologia albo geografia

 

 

Test kompetencji językowych do klas 1B, 1D i 1E (dwujęzycznych) oraz testy sprawnościowe do klasy 1G (sportowej) zostaną przeprowadzone w terminach: 23 maja (środa), 25 maja (piątek), 4 czerwca (poniedziałek).

Na testy kompetencji językowych zapraszamy do sali 208 w budynku liceum (trzecie piętro).

Elektroniczny wniosek dla kandydatów

Krótki przewodnik po X LO i zasadach rekrutacji

PUNKTACJA

O przyjęciu do X LO w Toruniu decyduje suma punktów uzyskana za: 

I. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – max. 100 punktów (1% = 0,2 pkt) 

II. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (cztery przedmioty określone w powyższej tabeli), punktacja wg poniższej tabeli  – maksymalnie 72 punkty.

 ocena cel  bdb db dst dop
liczba punktów   18 17 14 8 2

 

 

III. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów. 

IV. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

1. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim; 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu woj. organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwoj. lub woj.; 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

 

Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty są przyjmowani do wybranej szkoły i klasy niezależnie od przyjętych kryteriów.

  • 18.04 – 18.05. złożenie wniosku o przyjęcie do klas dwujęzycznych lub sportowej
  • 17.05 – 18.06. złożenie wniosku o przyjęcie do klas ogólnodostępnych
  • 23.05, 25.05, 4.06 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne)
  • 23.05, 25.05, 4.06 przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (klasa sportowa)
  • 7.06 podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej
  • 22.06 – 26.06 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • 6.07 podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas X LO
  • do 13.07 potwierdzenie przez kandydata woli o przyjęciu do danej klasy
  • 13.07 podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły
  • od 13.07 rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

Projekty i działania