A A A

Rok 2020/2021

Energia tkwi w nas.CLIL instrumentem w kierunku dwujęzyczności / Energy in us. CLIL as a tool to introduce bilingual learning and teaching – podsumowanie projektu

30 czerwca 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu mobilności kadry edukacji szkolnej pt. Energia tkwi w nas. CLIL instrumentem w kierunku dwujęzyczności Jako szkoła z oddziałami dwujęzycznymi planowaliśmy rozwijać ofertę w tym zakresie, rozszerzając możliwości szkoły o nowe profile z nauczaniem dwujęzycznym. Celem podstawowym było podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz wzbogacenie jej warsztatu pracy. Zależy nam, aby nasza szkoła była atrakcyjną dla uczniów placówką, wyróżniającą się wśród innych szkół stale szkolącą się kadrą oraz, by nasi nauczyciele w sposób skuteczny przekazywali uczniom idee europejskiej edukacji. Projekt rozpoczął się formalnie 1 lipca 2019 r., ale z powodów, głównie pandemicznych, był prolongowany dwukrotnie. Środki Unii Europejskiej, które otrzymaliśmy na działania projektowe wyniosły 38 595 euro. Projekt objął 15 nauczycieli, a głównym działaniem projektu było ich uczestnictwo w trzech kursach w Executive Training Institute na Malcie. Kadra X LO uczestniczyła w trzech kursach: Fluency and English Language Development for Teachers, CLIL-Methodology and ICT Tools for teachers working with CLILorazMethodology Revisited, Revitalised and Re-Energised. Nauczyciele uczestniczący w kursie językowym podkreślali zmianę nastawienia do uczenia się języka obcego. Zyskali oni większą pewność siebie w procesie komunikacji oraz większą motywację do naiki języka obcego. W grupie nauczycieli dwujęzycznych dostrzec można podkreślanie metod i form pracy, z jakimi zetknęli się ci uczestnicy. Zapoznali się oni ze składowymi podejścia "The 5 C's", wykorzystywanego przez naszych nauczycieli w procesie planowania, przeprowadzenia lekcji oraz ewaluacji. Nauczyciele dwujęzyczni poznali w czasie kursu i stosują w praktyce następujące metody i narzędzia pracy: CLILStore Learning Apps, Mindmapping, Blendspace. Wordart, Mindomo, Padlet, Canva, GeoGebra, Jamboard. Umożliwiają one przygotowywanie materiałów interaktywnych do pracy z uczniami podczas lekcji oraz umożliwiają samodzielną pracę uczniów w domu. Wpłynęło to na sam proces nauczania, w którym to zwiększyła się rola ucznia w przygotowaniu materiałów na zajęcia, opracowaniu zagadnień, a także ewaluacji postępów w nauce. Troje anglistów, uczestniczących w kursie, usystematyzowało wiedzę w obszarze metodyki nauczania języka obcego,poszerzyliwiedzę o nowe rozwiązania związane z metodą projektu – pracę zespołowa w chmurze, wymienili doświadczenia z innymi nauczycielami, poszerzyli wiedzę na temat różnych rozwiązań edukacyjnych w Niemczech i Hiszpanii, rozszerzyli wachlarz metod pracy nad komunikacją w języku obcym, wreszcie wzbogacili warsztat pracy o gotowe propozycje typów zadań oraz metody pracy jak peerchecking, wholebrainteaching czy TPR. Projekt, zgodnie z założeniem, podniósł jakość pracy szkoły, ponieważ wygenerował bardzo aktywną, świadomą, bardziej wyedukowaną, bardziej profesjonalną i otwartą na wymiar europejski edukacji kadrę nauczycielską. Świadomość samodzielnego kształcenia umiejętności językowych, wzrost samooceny doprowadził do zwiększenia motywacji nauczycieli do uczenia się języka angielskiego. Uczniowie, dzięki projektowi, uczą się pod kierunkiem otwartej, kompetentnej kadry Dzięki projektowi nauczyciele stosują nowe metody, która ułatwiają pokonywanie przez nich trudów procesu dydaktycznego oraz innych uznanych w europejskiej edukacji metod, jak np. odwróconej edukacji. Nasza szkoła dzięki projektowi wzmocniła międzynarodowy wymiar swojego działania, tak, aby nauczanie dwujęzyczne stało się bardziej dostrzegalną praktyką edukacyjną niż dotąd. Liczba oddziałów dwujęzycznych ciągle rośnie. Dzięki kursom nauczyciele stali się bardziej świadomymi uczestnikami procesu dydaktycznego, co skutkuje wzrostem kompetencji językowych i przedmiotowych uczniów. W efekcie szkoła stała się wiodącym ośrodkiem kształcenia dwujęzycznego w Toruniu, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania X LO przez największą w Toruniu liczbę absolwentów szkół podstawowych. Tak więc potencjalni uczniowie wybierają naszą szkołę, dostrzegając w niej potencjał rozwojowy samej młodzieży.

Zbigniew Milkiewicz - koordynator projektu

Zobacz zdjęcia

CLIL - scenariusze 

 

Rok 2016/2017

Fusion energy – the clean energy of the future? – projekt Erasmusa+ w X LO w Toruniu

W dniach 19 – 26 listopada 2016 r. czworo uczniów X LO pod opieką panów Bogdana Sobczuka i Jana Żółkiewskiego uczestniczyło w drugim  międzynarodowym działaniu związanym z uczeniem się zorganizowanym przez  Københavns Tekniske Skole Vibenshus z Kopenhagi. Nicole Kwaśniewska, Julia Lemska, Mateusz Mnich oraz Wojtek Wasilewski z klasy 2B uczestniczyli w licznych warsztatach i eksperymentach na terenie szkoły i u partnera strategicznego  tej szkoły w projekcie – w Duńskim Uniwersytecie Technicznym.

Nasi uczniowie wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii budowali modele wiatraków (młynów wiatrowych) i określali ich sprawność z zależności od wielkości skrzydeł, konta natarcia, kształtu łopat. Uczestniczyli także w badaniu mechaniki pracy modelu w tunelu aerodynamicznym (obliczali częstości własne młyna, badali zachowania modelu w zmiennych warunkach wiatru oraz stabilność pracy i określali graniczne wartości parametrów pracy).

Wspólnie z uczniami ze szkół partnerskich pracowali także nad książką o sposobach wytwarzania energii oraz jej wpływu na ludzkość, wygłaszając prezentacje stanowiące składową część tej publikacji, którą można znaleźć na portalu e-Twinning naszego projektu.  Udział w wizycie został podsumowany opracowanymi przez międzynarodowe grupy projektowe uczniów prezentacje oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Zbigniew Milkiewicz – szkolny koordynator projektu

Zobacz zdjęcia

Rok 2015/2016

W kończącym się roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła rozpoczęła uczestnictwo w trzyletnim projekcie programu Erasmus+ pt. „Fusion energy – the clean energy of the future?”. Celami projektu jest uświadomienie uczniom, że mimo różnic w zakresie prowadzonej przez państwa polityki energetycznej, konieczna jest współpraca europejska w celu rozwiązania problemu zaopatrzenia w energię i ochrony środowiska. W związku z tym niezbędne w szkolnym kształceniu są wymiana informacji, dyskusja na temat rozwiązań i zasadnicze zrozumienie aktualnych badań przyrodniczych, aby wyrobić własną opinię. Uczniowie powinni więc przedyskutować możliwości i granice stosowania różnych źródeł energii. Podstawowa wiedza fizyczna na poziomie szkolnym w połączeniu z aktualnymi badaniami przyrodniczymi wpłynie na poszerzenie kompetencji uczniów. Ścisły i bezpośredni kontakt z naukowcami z instytucji badawczych w połączeniu z dyskusją prowadzoną w Europie pokaże uczniom złożoność i niejednoznaczność problemu.

Innowacyjna metoda „odwróconej klasy” oraz stosowanie e-Twinningu wzmocnią świadomość współzależności prowadzonych przez uczestników działań oraz zapewnią rozszerzenie kompetencji informacyjnych. Językiem projektu jest język angielski, więc dzięki projektowi pogłębione zostaną kompetencje językowe uczestniczących w nim uczniów i nauczycieli. Wypracowane materiały zostaną translowane na języki ojczyste uczestników. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności społeczne, nauczyciele nowe kompetencje w zakresie metodologii pracy, a uczniowie i nauczyciele spoza projektu mogą wykorzystać wypracowany materiał nauczania online. W czasie międzynarodowych spotkań nastąpi wymiana międzykulturowa, a różnice między systemami edukacyjnymi pozwolą uczniom i nauczycielom na wymianę poglądów na temat zalet i wad tych systemów.

W ramach projektu X LO współpracuje z uczniami z następujących szkół: GymnasiumSüderelbe z Hamburga, KøbenhavnsTekniskeSkole z Kopenhagi, Highlands School z Londynu oraz Lycée Paul Cezannez Aix en Provence.

W mijającym roku szkolnym dwukrotnie spotykali się szkolni koordynatorzy programu oraz nauczyciele w celu zaplanowania szczegółów kolejnych działań oraz ustalić harmonogram spotkań z udziałem uczniów. Uczniowie z pięciu szkół spotkali się natomiast w Hamburgu w lutym bieżącego roku. W czasie tego spotkania międzynarodowego uczniowie poznawali problem dostarczania energii, obserwowali pracę w Instytucie Fizyki Plazmy MaxaPlancka w Greifswaldzie, zwiedzili EnergiehausHafen City oraz wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Desy w Hamburgu. Jesienią tego roku uczniowie spotkają się w Kopenhadze.

Zobacz zdjęcia!

Projekty i działania