A A A

Rok 2016/2017

Fusion energy – the clean energy of the future? – projekt Erasmusa+ w X LO w Toruniu

W dniach 19 – 26 listopada 2016 r. czworo uczniów X LO pod opieką panów Bogdana Sobczuka i Jana Żółkiewskiego uczestniczyło w drugim  międzynarodowym działaniu związanym z uczeniem się zorganizowanym przez  Københavns Tekniske Skole Vibenshus z Kopenhagi. Nicole Kwaśniewska, Julia Lemska, Mateusz Mnich oraz Wojtek Wasilewski z klasy 2B uczestniczyli w licznych warsztatach i eksperymentach na terenie szkoły i u partnera strategicznego  tej szkoły w projekcie – w Duńskim Uniwersytecie Technicznym.

Nasi uczniowie wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii budowali modele wiatraków (młynów wiatrowych) i określali ich sprawność z zależności od wielkości skrzydeł, konta natarcia, kształtu łopat. Uczestniczyli także w badaniu mechaniki pracy modelu w tunelu aerodynamicznym (obliczali częstości własne młyna, badali zachowania modelu w zmiennych warunkach wiatru oraz stabilność pracy i określali graniczne wartości parametrów pracy).

Wspólnie z uczniami ze szkół partnerskich pracowali także nad książką o sposobach wytwarzania energii oraz jej wpływu na ludzkość, wygłaszając prezentacje stanowiące składową część tej publikacji, którą można znaleźć na portalu e-Twinning naszego projektu.  Udział w wizycie został podsumowany opracowanymi przez międzynarodowe grupy projektowe uczniów prezentacje oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Zbigniew Milkiewicz – szkolny koordynator projektu

Zobacz zdjęcia

Rok 2015/2016

W kończącym się roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła rozpoczęła uczestnictwo w trzyletnim projekcie programu Erasmus+ pt. „Fusion energy – the clean energy of the future?”. Celami projektu jest uświadomienie uczniom, że mimo różnic w zakresie prowadzonej przez państwa polityki energetycznej, konieczna jest współpraca europejska w celu rozwiązania problemu zaopatrzenia w energię i ochrony środowiska. W związku z tym niezbędne w szkolnym kształceniu są wymiana informacji, dyskusja na temat rozwiązań i zasadnicze zrozumienie aktualnych badań przyrodniczych, aby wyrobić własną opinię. Uczniowie powinni więc przedyskutować możliwości i granice stosowania różnych źródeł energii. Podstawowa wiedza fizyczna na poziomie szkolnym w połączeniu z aktualnymi badaniami przyrodniczymi wpłynie na poszerzenie kompetencji uczniów. Ścisły i bezpośredni kontakt z naukowcami z instytucji badawczych w połączeniu z dyskusją prowadzoną w Europie pokaże uczniom złożoność i niejednoznaczność problemu.

Innowacyjna metoda „odwróconej klasy” oraz stosowanie e-Twinningu wzmocnią świadomość współzależności prowadzonych przez uczestników działań oraz zapewnią rozszerzenie kompetencji informacyjnych. Językiem projektu jest język angielski, więc dzięki projektowi pogłębione zostaną kompetencje językowe uczestniczących w nim uczniów i nauczycieli. Wypracowane materiały zostaną translowane na języki ojczyste uczestników. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności społeczne, nauczyciele nowe kompetencje w zakresie metodologii pracy, a uczniowie i nauczyciele spoza projektu mogą wykorzystać wypracowany materiał nauczania online. W czasie międzynarodowych spotkań nastąpi wymiana międzykulturowa, a różnice między systemami edukacyjnymi pozwolą uczniom i nauczycielom na wymianę poglądów na temat zalet i wad tych systemów.

W ramach projektu X LO współpracuje z uczniami z następujących szkół: GymnasiumSüderelbe z Hamburga, KøbenhavnsTekniskeSkole z Kopenhagi, Highlands School z Londynu oraz Lycée Paul Cezannez Aix en Provence.

W mijającym roku szkolnym dwukrotnie spotykali się szkolni koordynatorzy programu oraz nauczyciele w celu zaplanowania szczegółów kolejnych działań oraz ustalić harmonogram spotkań z udziałem uczniów. Uczniowie z pięciu szkół spotkali się natomiast w Hamburgu w lutym bieżącego roku. W czasie tego spotkania międzynarodowego uczniowie poznawali problem dostarczania energii, obserwowali pracę w Instytucie Fizyki Plazmy MaxaPlancka w Greifswaldzie, zwiedzili EnergiehausHafen City oraz wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Desy w Hamburgu. Jesienią tego roku uczniowie spotkają się w Kopenhadze.

Zobacz zdjęcia!

Projekty i działania